Tvisteløsning og prosedyre

Metier Legal håndterer alle typer tvistesaker, både for det private, selskaper og det offentlige. Vårt mål er å løse uenigheter raskt, smidig og kostnadseffektivt for våre klienter.

Tvisteløsning

Våre advokater har fokus på å løse tvistesaker i minnelighet, utenfor domstolene. Vi ønsker derfor å legge til rette for at partene kan møtes til vellykkede forhandlinger, slik at man forhåpentligvis kan unngå en kostnadsdrivende rettssak. I noen tilfeller er det imidlertid ikke mulig å løse saken i minnelighet og da er det bare én ting som gjelder: Best mulig resultat for klienten!

Voldgift

I tillegg til tvisteløsning for de alminnelige domstolene, har Metier Legal erfaring med voldgift. Voldgift er en prosess for å avgjøre en rettslig tvist hvis partene ikke er kommet til enighet ved forhandlinger og heller ikke ønsker å bringe tvisten inn for domstolene. En voldgiftsbehandling foregår stort sett på samme måte som en rettssak. Hovedforskjellen er at partene frivillig overlater avgjørelsen til andre personer eller institusjoner enn de vanlige domstolene. Partene oppnevner dommerne selv, og saken foregår som oftest bak lukkede dører. Voldgiftsbehandlingen og avgjørelsen er ikke underlagt taushetsplikt med mindre partene har bestemt noe annet. Avgjørelsen er endelig og bindende for partene da avgjørelsen som hovedregel ikke kan ankes.

Våre tjenester omfatter følgende:
  •    Prosessrisikovurderinger
  •    Midlertidig forføyning
  •    Tvangsfullbyrdelse
  •    Forhandlinger
  •    Prosedyre
  •    Mekling
  •    Voldgift
  •    Kontraktsutforming