Offentlige anskaffelser

Regelverket for offentlige anskaffelser stiller strenge krav til en anskaffelsesprosess. Metier Legeal tilbyr strategisk rådgivning i alle fasene av en anskaffelsesprosess. Konsekvensene av å trå feil i en anskaffelsesprosess kan være dramatiske, både for oppdragsgiver og tilbyder.

Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 740 millioner årlig. Regelverket for offentlige anskaffelser skal fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser. Strategisk og praktisk tilpasset rådgivning er i mange tilfeller avgjørende for at anskaffelsen skal gi et hensiktsmessig resultat.

Vi tilbyr tjenester i alle faser av en anskaffelsesprosess, fra planleggingsfasen, til gjennomføringsfasen og kontraktsfasen. Vi kjenner både oppdragsgiverrollen og leverandørrollen. Dette har gitt oss bredt innsyn i de avveininger oppdragsgivere må foreta i den enkelte anskaffelse og ikke minst gitt oss gode forutsetninger for å se saker og problemstillinger fra ulike sider. Vårt tette samarbeid med prosjektledere og anskaffelsesledere har gitt oss bred erfaring fra hele anskaffelsesprosessen, og har gjort oss til gode strategiske rådgivere for våre klienter. Flere av våre advokater har også erfaring som anskaffelsesledere. Vi yter bistand både til offentlige oppdragsgivere og private selskaper innenfor alle bransjer og sektorer. 

Vår bistand til oppdragsgivere vil typisk omfatte: 

 

 •    Vurdering av om en anskaffelse er underlagt anskaffelsesregelverket
 •    Planlegging av anskaffelsen
 •    Markedsundersøkelser
 •    Anskaffelsesstrategier og valg av konkurranseform
 •    Utarbeidelse/kvalitetssikring av konkurransegrunnlag og øvrige kontraktsdokumenter
 •    Bistand med gjennomføring av konkurransen:
  -    Kunngjøring av tilbuds- og anbudsforespørsler
  -    Besvarelse av spørsmål og utforming av svar
  -    Vurdering av avvik og forbehold
  -    Vurdering av eventuelle avvisningsspørsmål
  -    Avlysning
  -    Gjennomføring av forhandlinger
  -    Evaluering av tilbud
  -    Kontraktstildeling – utarbeidelse/kvalitetssikring av tildelingsbrev
 •    Håndtering av innsynsbegjæringer
 •    Klageprosesser
 •    Vurdering av eksisterende avtaler
  -    Handlingsrommet i eksisterende avtaler
  -    Vurderinger av hvilke endringer som kan gjøres underveis i kontraktsperioden

Vår bistand til leverandører vil typisk omfatte: 

 

 •    Risikovurdering i forkant av tilbudsinngivelse
 •    Gjennomgang og vurdering av kontraktsdokumenter
 •    Bistand i utarbeidelse av tilbudsdokumenter
 •    Vurdering av avvisninger/avlysninger
 •    Kvalitetssikring av oppdragsgivers evaluering og kontraktstildeling
 •    Innsynsbegjæringer
 •    Bistand i klageprosesser overfor oppdragsgiver, KOFA og domstolene
 •    Midlertidig forføyninger
 •    Vurdering av hvilke endringer som kan gjøres underveis i kontraktsperioden
 •    Strategisk rådgivning