Selskapsrett

Selskapsretten spiller en sentral rolle for alle virksomheter. Det finnes både muligheter og potensielle fallgruver ved etablering, drift og endring av selskaper og selskapsstrukturer. Metier Legal tilbyr råd og veiledning innenfor de sentrale aspektene av selskapsretten.

Vi bistår både aksjonærer og selskaper under stiftelse, drift og opphør av selskaper og andre foretak. Våre advokater yter bistand knyttet til selskapsrettslige problemstillinger og hjelper din virksomhet med å treffe de riktige strategiske valgene. Vi har et kommersielt tankesett og samarbeider tett med din virksomhet slik at vi sammen løser virksomhetens utfordringer.

Våre advokater har også lang erfaring i rollen som styreleder/styremedlem i flere mellomstore bedrifter – erfaring og kunnskap som vil være nyttig for din virksomhet.

Våre tjenester omfatter følgende:

 •    Juridisk og strategisk rådgivning

 •    Valg av selskapsform

 •    Stiftelse av selskaper

 •    Omdanning fra en selskapsform til en annen

 •    Aksjonæravtaler og rådgiving knyttet til forholdet mellom aksjonærer og selskapets forhold til sine aksjonærer

 •    Avtaler mellom selskapet og nærstående, herunder låneavtaler

 •    Styrearbeid og styrets ansvar og plikter

 •    Planlegging og gjennomføring av generalforsamlinger

 •    Kjøp av egne aksjer

 •    Overføring av aksjer, herunder spørsmål om forkjøpsrett og samtykkekrav

 •    Aksjonærtvister

 •    Granskning

 •    Salg av virksomhet

 •    Omorganiseringer, fusjon og fisjon

 •    Forhandlinger og utarbeidelse av avtaler (kjøp- og salgsavtaler, låneavtaler, opsjonsavtaler mv.)