Kurs

Vi tilbyr en rekke kurs innenfor fagområdene prosjektledelse, kontraktshåndtering, kontraktsrett og offentlige anskaffelser.  

Kontraktsstyring/Contract Management  

Mangelfulle kontrakter er en av hovedårsakene til at mange prosjekter opplever krevende samarbeidsforhold mellom kontraktspartene og overskridelser med hensyn til tid og kostnader. En god kontrakt er det viktigste verktøyet for å sike at prosjektet eller leveransen gjennomføres i henhold til det som er avtalt, slik at behov og ønsker blir oppfylt. En god kontrakt skal samtidig unngå unødvendige konflikter. Kontraktsstyring innebærer å bruke kontrakten som et styringsverktøy gjennom hele prosjektets livsløp. 

Kort om kurset
Kurset gir en praktisk tilnærming i hvordan du som prosjektleder kan bli bedre på kontraktsoppfølging i prosjekter. Målet er å gi deg som deltaker en dyptgående forståelse av utvalgte og praktisk viktige emner i forbindelse med kontraktsinngåelse- og gjennomføring. 

Du lærer mer om følgende temaer:   

 • God kontraktsstyring 
 • Risikovurdering/ledelse 
 • Partenes forpliktelser 
 • Endringshåndtering 
 • Sentrale kontraktsbestemmelser 
 • Erfaringer 
 • Praktiske oppgaver 

Målgruppe 

Kurset retter seg mot prosjektledere, sentrale prosjektdeltakere, kontraktsansvarlige i et prosjekt og linjefunksjoner som arbeider med prosjektkontrakter. 

Forhandlingsteknikk  

Forhandlingsteknikk er et fag i seg selv. Forhandlinger skjer i veldig mange sammenhenger. Vi forhandler ubevisst og bevisst flere ganger om dagen; på jobb med kollegaer, arbeidsgivere, kunder og leverandører og i det private med kjærester, barn, familiemedlemmer og venner. Dette kurset skal hjelpe deg til å bli en bedre forhandler. 

Kort om kurset

Kurset tar for seg de sentrale elementene i en forhandlingssituasjon. Du lærer deg å analysere motparten, de kritiske fasene i en forhandlingssituasjon, ulike taktikker og hvordan du kan lage en forhandlingsplan/strategi for å gjennomføre en god forhandlingsprosess.  

Målgruppe 

Kurset passer for alle som forhandler i sitt yrkesliv og som ønsker å bli en bedre forhandler.

Samspillskontrakter  

Samspillskontrakter har blitt et etablert alternativ til Norsk Standard kontrakter i BA-bransjen. BA-bransjen er i utvikling og behov for samspillskontrakter har meldt seg som følge av blant annet behovet for kompetansedeling, effektivisering og risikofordeling. Det finnes foreløpig ingen Norsk standard som regulerer samspill. Partene må i stor grad selv utarbeide kontraktsbestemmelsene, ofte tas det utgangspunkt i NS 8407. 

Kort om kurset

Kurset gir en innføring i samspillskontrakter. Du lærer mer om samspill som gjennomføringsmodell, suksessfaktorer og fallgruver. Kurset er en kombinasjon av forelesning og erfaringsdeling fra utvalgte samspillsprosjekter.  

 

Du lærer mer om følgende temaer:  

 • Samspill som gjennomføringsmodell  
 • Risikofordeling mellom kontraktspartene 
 • Kommunikasjon i samspillet – en avgjørende faktor 
 • Suksessfaktorer og fallgruver 
 • Vederlag og incentiver 
 • Erfaringsdeling fra utvalgte samspillsprosjekter  

 

Målgruppe 

Kurset er utformet for prosjektledere og andre som skal delta i en samspillsentreprise, samt oppdragsgivere/ledere som skal evaluere modellen, eller andre som ønsker økt kunnskap om hva samspill innebærer. 

Entrepriserett

Mange kontraktstyper er lovregulert, men kontraktslovene er i stor grad fravikelige i kommersielle kontraktsforhold. Andre viktige kontraktstyper er ikke lovregulert, men mange av disse vil typisk være preget av mye brukte standardkontrakter.  

Vi tilbyr en rekke kurs innenfor entrepriseretten. Kursene tar for seg viktige temaer innenfor ulike gjennomføringsmodeller og utvalgte temaer innenfor entrepriseretten:  

 • Totalentrepriser  
 • Utførelsesentrepriser 
 • Samspillsentrepriser 
 • Totalkontrakter 
 • Innføring i Byggherreforskriften 
 • Plunder og heft 
 • Sentrale emner i kontraktsrett 
 • Grunnforhold 
 • Endringshåndtering  

Målgruppe 

Kursene passer for prosjektledere og andre som skal delta i bygge- og anleggsprosjekter, eller andre som ønsker økt kunnskap om kontraktsrettslige temaer innenfor bygge- og anleggsbransjen.  

Offentlige anskaffelser  

Vi tilbyr sertifiseringskurs innenfor både SOA Basis og SOA Bærekraft.  

Sertifiseringsordningen for Offentlige Anskaffelser (SOA) er en nasjonal sertifiseringsordning for offentlige innkjøpere. Ordningen har som formål å bidra til å heve og å dokumentere innkjøpskompetansen i Norge.   

SOA Basis tar for seg anskaffelsesprosessen på et grunnleggende nivå, mens SOA Bærekraft tar for seg temaene klima og miljø, arbeidslivskriminalitet, sosialt ansvar og andre samfunnshensyn.  

Kort om kursene 

Kursene skal bidra til kompetanseheving innenfor anskaffelsesfaget, og er skreddersydd fagplanen utarbeidet av DFØ. Kurset er eksamensrettet og skal bidra til at du får bestått på sertifiseringstesten.  

Målgruppe 

Kursene passer for deg som jobber med anskaffelser, enten det er på oppdragsgiversiden eller leverandørsiden.